DYŻURY UCZNIOWSKIE

Jak prawidłowo powinien być pełniony dyżur?

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

USTALENIA OGÓLNE:

1. Dyżur trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:35 -15:20.

a) dyżur przebiega w systemie dwuzmianowym.

b) dyżur podejmuje jeden uczeń na każdej zmianie.

2. Dyżur pełnią uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 PG według harmonogramu opracowanego przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

3. Stanowisko dyżurnego znajduje się przy głównym wejściu do szkoły. Na stanowisku dyżurnego może przebywać tylko i wyłącznie osoba pełniąca dyżur.

4. Opiekunowie SU czuwają nad sprawnym przebiegiem dyżurów pełnionych przez uczniów:

a) wyznaczają uczniów (oraz ich zastępstwa na wypadek choroby lub innej przyczyny nieobecności ucznia w danym dniu w szkole) do pełnienia dyżuru w danym dniu;

b) sprawdzają, czy osoba wyznaczona na dyżur wywiązuje się ze swoich obowiązków.

DYŻURNY MA PRAWO

1. Fakt pełnienia dyżuru nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do zajęć lekcyjnych na dzień następny. Dyżurni uczestniczą w pracach pisemnych wcześniej zapowiedzianych. W trakcie dyżuru dyżurujący ma prawo bieżącego uzupełniania notatek z lekcji, w których nie uczestniczył z racji pełnienia obowiązków.

2. Dyżurujący powinien zwrócić uwagę każdemu, kto źle zachowuje się lub narusza regulamin szkoły.

3. Dyżurny ma prawo i obowiązek zgłosić wyrządzoną szkodę, zwracając się o pomoc do nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły z prośbą o interwencję.

4. Dyżurny powinien zgłaszać pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru.

DYŻURNY MA OBOWIĄZEK

1. Dyżurny punktualnie zjawiają się na miejscu dyżuru.

2. Dyżurny ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. Dyżurnego obowiązuje strój galowy.

3. Dyżurny ponosi odpowiedzialność za utrzymanie porządku i czystości w rejonie pełnienia dyżuru i ma być dla nich przykładem wzorowego zachowania, tj. opiekować się młodszymi, słabszymi oraz stawać w ich obronie, szanować godność i nietykalność innych uczniów i pracowników szkoły.

4. Dyżurny ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły dyrekcji lub innemu pracownikowi szkoły.

5. Dyżurny nie może opuszczać miejsca dyżuru bez ważnego powodu- jest to dozwolone tylko wtedy, gdy wymagają tego przydzielone dyżurnemu zadania do wykonania. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca dyżurny organizuje za siebie tymczasowe zastępstwo i odnotowuje ten fakt w sprawozdaniu z dyżuru.

6. Dyżurny ma obowiązek naprawić wszelkie szkody powstałe podczas pełnienia przez niego dyżuru, o ile nie ustalił winnego.

7. Dyżurny powinien przestrzegać prawa ucznia do swobodnego poruszania się po terenie szkoły i przebywania na nim, za wyjątkiem miejsc, gdzie przebywać nie wolno.

8. Dyżurny ma obowiązek przedstawiania się interesantom przybywającym do szkoły, przywitania ich oraz kierowania ich do dyrekcji, sekretariatu lub pokoju nauczycielskiego.

9. Dyżurny udziela informacji osobom przychodzącym do szkoły o jej funkcjonowaniu (terminy przerw, podział godzin, obecność nauczycieli na terenie szkoły itp.).

10. Zadaniem dyżurnego jest niedopuszczenie do przebywania na terenie szkoły osób obcych nie mających żadnej sprawy do załatwienia.

11. Obowiązkiem każdego dyżurnego jest prowadzenie Karty Dyżuru.

12. Dyżurny jest odpowiedzialny za odbieranie od dyżurnych klasowych dziennika zajęć i niezwłoczne dostarczanie go w ręce poszczególnych nauczycieli na terenie szkoły. Dyżurny jest odpowiedzialny za dziennik lekcyjny podczas jego transportu i zobowiązuje się go nie udostępniać innym uczniom.

13. Uczniowie nie wchodzą do pokoju nauczycielskiego w ich imieniu przychodzi dyżurny.

Za karygodne wykroczenia dyżurny może być odwołany z dyżuru może być odesłany na zajęcia lekcyjne oraz ukarany. Opiekun SU wyznacza nowego dyżurnego.

Każdy uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.