REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II

w Dylewie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) Art. 42.1, Art.67.1
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539) Rozdział 7, Art. 22
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami) § 8


§ 1

Zagadnienia ogólne

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

§ 2

Funkcje biblioteki

Biblioteka służy do:

 1. Biblioteka służy do:
 1. realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów:
 • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami,
 • przygotowuje do korzystania z różnych źródeł oraz sieci bibliotek,
 • kształtuje kulturę czytelniczą i wzbogaca kulturę humanistyczną,
 • wdraża czytelników do poszanowania książki,
 • otacza opieką uczniów szczególnie zdolnych w poszukiwaniach czytelniczych,
 1. doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela:
 • uczestniczy w rozwijaniu kultury pedagogicznej szkoły poprzez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania,
 • pomaga nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
 • udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez współdziałanie z innymi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej,
 1. organizowania i popularyzowania czytelnictwa w szkole.


§ 3

Organizacja biblioteki

 1. Nadzór:
  Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor ZPO w Dylewie, który:
 1. zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
 1. zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 1. Lokal:
  Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w którym wydzielona jest: wypożyczalnia i czytelnia. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 1. korzystanie ze zbiorów w czytelni(regulamin korzystania z czytelni określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz wypożyczanie ich poza bibliotekę(regulamin korzystania z wypożyczalni stanowi załącznik nr 1),
 1. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego wśród uczniów.
 1. Zbiory:
 1. biblioteka gromadzi następujące materiały:
 • wydawnictwa informacyjne,
 • podręczniki i programy szkolne,
 • lektury szkolne,
 • literaturę popularnonaukową i naukową,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej,
 • wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • wybrane wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
 • materiały audiowizualne.
 1. rozmieszczenie zbiorów:
 • literatura piękna i lektury szkolne w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów,
 • literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,
 • księgozbiór podręczny,
 1. prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do klasopracowni na zajęcia.
 1. Pracownicy:
  zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 1. Czas pracy biblioteki:
 1. biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych i po ich zakończeniu, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 1. w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum, wypożyczenia są wstrzymane,
 1. Finansowanie wydatków:
 1. wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
 1. wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
 1. propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 1. działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

                                                      § 4

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna:
  W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
 1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 1. indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 1. udzielania informacji,
 1. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 1. prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 1. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 1. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. Praca organizacyjno – techniczna.
  W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
 1. gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 1. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 1. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 1. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 1. organizacji udostępniania zbiorów,
 1. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, itp.)
 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 1. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 1. opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 1. sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
 1. prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń,
 1. doskonali warsztat pracy.


§ 5

Prawa i obowiązki czytelników

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 1. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 1. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 1. W bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 1. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi odkupić taką samą pozycję, w wyjątkowych sytuacjach inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 1. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone co najmniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 1. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki (karta obiegowa).
 1. Zasady wypożyczania podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pracy biblioteki szkolnej jest dokumentem ogólnodostępnym.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły korzystających z biblioteki szkolnej.
 1. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim trybie , w jakim został uchwalony.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2014/201  z dnia 30 .09.2014r.


Regulamin korzystania z Wypożyczalni

 1. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
 1. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia książki.
 1. Książek wypożyczonych z biblioteki nie należy pożyczać innym osobom.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, ochrony ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
 1. Czytelnik zobowiązany jest najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego zwrócić wypożyczone książki do biblioteki.

 1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.Regulamin korzystania z Wypożyczalni

 1. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
 1. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia książki.
 1. Książek wypożyczonych z biblioteki nie należy pożyczać innym osobom.
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, ochrony ich przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
 1. Czytelnik zobowiązany jest najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego zwrócić wypożyczone książki do biblioteki.
 1. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.  

Regulamin korzystania z Czytelni

 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz z aktualnych czasopism należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 1. Książek oraz czasopism nie można wynosić z czytelni.
 1. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do szanowania sprzętów i wyposażenia czytelni , kulturalnego zachowania, nie przeszkadzania innym w czytaniu.
 1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 1. Czytelnik nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

Zasady wypożyczania podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Placówek Oświatowych im. im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników/ materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

1.     Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.     Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne mające postać papierową. Podręczniki/ materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom imiennie na karty czytelnicze.

3.    Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników/ materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

4.    Szkoła przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

5.Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników/ materiałów edukacyjnych. Wypożyczone podręczniki/ materiały edukacyjne powinny być przez ucznia lub jego rodzica/ opiekuna obłożone okładką ochronną, którą można łatwo zdjąć bez niszczenia egzemplarza. W wypożyczonych podręcznikach/ materiałach edukacyjnych nie wolno dokonywać żadnych podkreśleń, zaznaczeń i wpisów.

6.W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników/ materiałów edukacyjnych przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. Wartość podręczników/ materiałów edukacyjnych ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej.

7.   W przypadku braku zapłaty za zniszczone lub nie zwrócone do biblioteki podręczniki/ materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

8.  W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników/ materiałów edukacyjnych     przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników/ materiałów edukacyjnych.

9.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

10.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników/ materiałów edukacyjnych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

11.   W celu wypożyczenia pierwszej i kolejnych części podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą.

12.    O terminie wypożyczenia i zwrotu podręczników oraz materiałów edukacyjnych decyduje wychowawca klasy, przy czym podręczniki i materiały edukacyjne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy i oddaje najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Jeżeli do podręcznika/ materiału edukacyjnego dołączone były mapy, plansze, płyta CD/ DVD itp. należy je zwrócić wraz z podręcznikiem/ materiałem edukacyjnym..

13.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

14.   Rodzice/ prawni opiekunowie zostają zapoznani z niniejszymi procedurami, następnie  podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad wypożyczania podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych.